Λαχαναγορά Αγρινίου


Ένας διαδραστικός περίπατος μνήμης στην πόλη.

H κυρία Γίτσα Πανταζή Ναστούλη μίλησε στην διαδρομή του  διαδραστικού περίπατου μνήμης στην πόλη και εξήγησε πως ήταν διαμορφωμένο το  αρχικό κτίριο της λαχαναγοράς.

Συγκεκριμένα είπε:

Βρισκόμαστε στην Δημοτική Αγορά της πόλης μας. Ένα κτίριο, που το χτίσιμό του ολοκληρώθηκε το 1933, επί δημαρχίας του καπνέμπορου Ανδρέα Παναγόπουλου. Συγκεκριμένα τα εγκαίνιά του έγιναν στις 11 Νοεμβρίου του 1933.

Είναι έργο του σημαντικού αρχιτέκτονα, καθηγητή, Βασιλείου Κουρεμένου.

Λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία για το κτίριο, βρίσκουμε στην έκθεση του τότε Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Γεωργίου Κουράκου. Μία έκθεση που συνέταξε τον Μάρτιο του 1931 με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν οι εργασίες για την ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς βρισκόταν σε εξέλιξη.

Χάρις στην αναλυτική περιγραφή του μπορούμε να φανταστούμε το εσωτερικό του κτιρίου.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Η έλλειψις μιάς τοιαύτης εν Αγρινίω είναι λίαν αισθητή.

Τα κρεοπωλεία, ιχθυοτροφεία κ.λ.π. ευρίσκονται εις τας κυριωτέρας αρτηρίας, αι δε εξ αυτών αναδιδόμεναι οσμαί και το άκοσμον δια την εμφάνισιν της πόλεως, καθίστων επιτακτικήν ανάγκην την ανέγερσίν της.

Από του λήγοντος οικονομικού έτους, όντως, ο Δήμος επελήφθη συντόνως της εκτελέσεώς της και ήδη ανεγείρεται εις κατάλληλον θέσιν της πόλεως.

Ο προϋπολογιμός της δαπάνης ανέρχεται εις 5.200.000 δραχμάς.»

Σχετικά με το οικόπεδο όπου βρίσκεται το κτίριο αναφέρει:

«Το οικόπεδον αποτελείται εκ δύο ορθογωνίων παραλληλογράμμων αντιστρόφως τοποθετημένων, συνδεομένων εν σχήματι Γ.

Η πρόσοψις του κτιρίου κείται επί κεντρικής οδού —εννοώντας την οδό Σκαλτσοδήμου—η δε οπισθία πλευρά της κείται επί νέας υπό διάνοιξιν οδόν —-εννοώντας την σημερινή οδό Κοραή—.

Το σύνολο του οικοδομουμένου χώρου ανέρχεται εις μέτρα τετραγωνικά 1400 περίπου.»

Σχετικά με το εσωτερικό του κτιρίου αναφέρει ότι η  Δημοτική Αγορά στο υπόγειο θα συμπεριλάβει

25 καταστήματα διαστάσεων 2.70 Χ 4.00

1 Ψυγείο μικρό και ένα Ψυγείο μεγάλο

5 αποχωρητήρια και ουρητήρια.

Στο ισόγειο θα υπάρχουν

17  κρεοπωλεία                               2.80 Χ 3.20

13  ιχθυοπωλεία                             2.80 Χ 3.00

9 παντοπωλεία                               2.80 Χ 3.00

9 οπωροπωλεία                             2.80 Χ 3.00

9 εδωδιμοπωλεία (μπακάλικα)  2.80 Χ 3.00   και

9 ωοπωλεία                                     2.80 Χ 3.00

Όλα ίδιων διαστάσεων  2.80 Χ 3.00  εκτός των κρεοπωλείων  που ήταν  ελάχιστα μεγαλύτερα  2.80 Χ 3.20

Εκτός των καταστημάτων αυτών,  στο ισόγειο θα υπήρχε και:

«1   Πλατείαν δι’ αναγκαστικάς πωλήσεις διαστάσεων  8.00 Χ 8.50

1   Πλατείαν διά πλανοδίους διαστάσεων 6.00 Χ 6.50  και

1   Κηπάριον  διαστάσεων 5.00 Χ 8.50» ………όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Μέσα στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς υπήρχε ένα καφενείο καθώς και ένας χώρος για την αστυνομία…. «τα οποία ετέθησαν εις δευτερεύοντας μεν χώρους, αλλά συγχρόνως εις το κέντρον του όλου κτιρίου, εις τρόπον, ώστε η προσπέλασις, διανομή και επίβλεψις να είναι ευχερής» …..γράφει στην αναφορά του.

Την περίοδο που ο Νομάρχης έγραψε την παρούσα έκθεση είχαν ήδη τελειώσει τα έργα του υπογείου και είχε κατασκευασθεί η πλάκα του ισογείου.

Στο τέλος δε της αναφοράς του γράφει χαρακτηριστικά : « Κατά τας βεβαιώσεις τόσον του αρχιτέκτονος,  όσον και των ειδικών επισκεφθέντων το κτίριον, η Αγορά Αγρινίου δύναται να παρουσιασθεί ως μία των καλλιτέρων Αγορών της Ελλάδος.»


Φωτογραφίες του Κώστα Πατρώνη με την λαχαναγορά πριν και κατά την ανακατασκευή της.

Επίσης Φωτογραφίες από το αρχείο της κ. Γίτσας Πανταζή Ναστούλη, της έκθεσης του τότε (1931) Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Γεωργίου Κουράκου. Μία έκθεση με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν οι εργασίες για την ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς βρισκόταν σε εξέλιξη.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.