Συνεργάτες


Διάζωμα

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του τέως Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου Μπένου και με την καθοριστική συμμετοχή τριών «οικογενειών» που αποτελούν τα συστατικά του στοιχεία: την οικογένεια της αρχαιολογικής κοινότητας (αρχαιολόγοι, αναστηλωτές, συντηρητές κλπ), την οικογένεια των καλλιτεχνών και των διανοουμένων της χώρας και την οικογένεια των τοπικών κοινωνιών (δήμαρχοι, […]


Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ο οποίος συστήθηκε το 2003 βάσει πλαισίου που διέπεται από τους νόμους 3044 (Φ.Ε.Κ. Α’ 197/27-08-2002), 1650/1986 για «την προστασία του περιβάλλοντος» και 2742 (ΦΕΚ207Α/07-10-99), ενώ συγκροτήθηκε με την Υ.Α. 126432/2460 (ΦΕΚ918Β/04-07-03) η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20700 (ΦΕΚ659Β/25-05-06). […]